ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายยอดรัก บุรวัฒน์ดู่น้อยประชาสรรค์สพม.24 สพม.24
2นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ดู่น้อยประชาสรรค์สพม.24 สพม.24
3นายประสิทธิ์ คำสวัสดิ์ขัติยะวงษาลาออกจากราชการ 
4นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โพนสูงประชาสรรค์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
5นายสุริยดล เพลงอินทร์หนองพอกวิทยาลัยสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
6นายวีระชัย แผลงฤทธิ์หนองฮีเจริญวิทย์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7นายภูมิสยาม ฉายละออขวาววิทยาคารสพป.ยโสธร เขต 1 สพป.ยโสธร เขต 1