ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวันเพ็ญ กำลังแพทย์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดลาออกจากราชการ 
2นางหทัยรัตน์ จันทศิลาอาจสามารถวิทยาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27