ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทรพนมไพรวิทยาคารลาออกจากราชการ 
2นายสิทธิชัย รถาโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
3นายบุญล้อม ไชยสิงห์เมืองสรวงวิทยาเกษียณอายุ 
4นายถวัลย์ พันธุวงศ์ขวาววิทยาคารเกษียณอายุ 
5นายชิษณุพงศ์ อุ่นละออสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
6นายชูศักดิ์ หงส์มาลาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
7นายสุพัฒน์ บรรณาลัยพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
8นายคำสุก ศิลาเหลืองพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
9นางสาวจรัลรัตน์ พลเยี่ยมโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
10นางนฤมล ศรีไพรวรรณโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
11นางเพียงเพ็ญ สารฤทธิ์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
12นางสุมัจฉา ปวงสุขโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
13นายจักรพันธ์ คำแหงพลโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
14นางประภัสสร ดงเทียมสีโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
15นางศรีนวล สมทรัพย์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
16นางเพลินจิต ซาเหลาโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
17นายฤทธิศักดิ์ ชาติเจริญศิลป์สุขเมืองน้อยวิทยาคมเกษียณอายุ 
18นางสาวนิจติญา สิงห์บุตราจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
19นายพนมศักดิ์ กุลจิตติสาธรจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
20นางพนมพร กุลจิตติสาธรจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
21นายสมสี วงศ์อินตาจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
22นายวัฒนา หงส์ทองคำจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
23นายไพโรจน์ แก้วคุณจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
24นางอัจฉรา ไชยราชจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
25นางสุทิลน์ จิตไทยจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
26นางสุภาวดี ไชยโยทรายทองวิทยาเกษียณอายุ 
27นางสวรรค์ ศิลาเหลืองหนองฮีเจริญวิทย์เกษียณอายุ 
28นางสุภาพร พันทะสารโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
29นางสุรีพร กลางบุรัมย์เมืองสรวงวิทยาเกษียณอายุ 
30นายวีระชัย สายเชื้อโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
31นายชาตรี แสนศักดิ์โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
32นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
33นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
34นายนิธิธนนท์ มโนวิมลญาณ์จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
35นางพัชรินทร์ พันธุ์เลิศจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
36นายวุฒิพงษ์ สิงห์ธวัชจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
37นางสาวสุภาวดี วัชรกิตติขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
38นางงามตา จิตศีลขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
39นางเบญจพรรณ ดิษฐเนตรขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
40นางนิภา มโนรัตน์ขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
41นายจรูญ แสงสัตย์เสลภูมิเกษียณอายุ 
42นางฉวีวรรณ สุวรรณ์เสลภูมิเกษียณอายุ 
43นางสุภาภรณ์ ส่งศรีโรจน์เสลภูมิเกษียณอายุ 
44นายประสาร สาระวิถีโพนเมืองประชารัฐเกษียณอายุ 
45นายจุมพล จำปาแถมสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
46นายสมชัย สนิทสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
47นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
48นางจงจิต ถนัดค้าสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
49นางสาววัลภา พลเวียงธรรมสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
50นางรัตนพร ยอดยิ่งสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
51นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
52นางอากาศรัศมี จุลเหลาสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
53นางอัจฉรา ทุมภาสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
54นางพิมพา จันทร์อยู่สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
55นางนงรักษ์ มหาวัจน์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
56นางสาวปองจิต ศรีสัมพันธ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
57นางสาวศิริวรรณ สุวรรณศรีสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
58นายฉันท์ ศรีลาเลิศโคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
59นายกมลพันธ์ ภาวะลีโคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
60นายประดิษฐ์ แสนพิมลโคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
61นางพิสมัย จันทรโคตรเชียงใหม่ประชานุสรณ์เกษียณอายุ 
62นางสาวศรินทิพย์ โคเวียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
63นายสุเทพ ชะโลธารธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
64นายวีระชัย นันตะก้านตงธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
65นางนงลักษณ์ สุทธิประภาธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
66นางทองเทียบ หินกองธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
67นายเสถียร สดใสธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
68นายพงศาสตร์ ฉวีนวนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
69นางชูศรี กุลสุวรรณขวาววิทยาคารเกษียณอายุ 
70นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
71นางเพ็ญทวี สุคำภาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
72นางอัมพร บำรุงพานิชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
73นางกรองทอง เปรมเจริญเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
74นางเปรมจิต ลาน้ำเที่ยงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
75นายเหรียญ จุรุฑาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
76นางพรพิศ วังโนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
77นางพัชราพร คำผลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
78นางพรสวรรค์ ขันธ์ดวงอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
79นางอัญชลี ชัฏพลชัยอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
80นางนงนภัส เดชพละอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
81นายมานพ สวัสดิ์พาณิชย์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
82นายอดุลย์ ศรีเกื้อกลิ่นหนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ 
83นายธีระวัฒน์ อินทรสุวรรณ์หนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ 
84นายคิดถึง พระสว่างหนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ 
85นายอุดร หัวโนนม่วงหนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ 
86นายวีรชัย ชิณโยธงธานีเกษียณอายุ 
87นายสุนทร พุดมีธงธานีเกษียณอายุ 
88นายประภากร กลางคารสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
89นางอาภรณ์ แสวงสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
90นายสมทรัพย์ ศรีหินกองสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
91นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์สุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
92นางสมหมาย อัณโนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
93ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อิงค์ประเสริฐสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
94นายไพศาล สระคูพันธ์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
95นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
96นางพัชรี อุปปะสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
97นางรัตนาภรณ์ อิงค์ประเสริฐสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
98นางสาวเพียงพร ทาสระคูสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
99นางสมจิตร อุทกสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
100นายสมุห์ พรมเทพทุ่งหลวงพลับพลาไชยเกษียณอายุ 
101นายโกศล เจนสระคูพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
102นายสุเทียบ แพงโพนทองพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
103นางยลธร สหัสวาปีพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
104นายวสันต์ ลิ่วสำแดงเชียงขวัญพิทยาคมเกษียณอายุ 
105นางเข็ม รุ่งวิสัยเชียงขวัญพิทยาคมเกษียณอายุ 
106นายบุญโฮม นันทะเสนาหนองฮีเจริญวิทย์เกษียณอายุ 
107นายสุภาพ โทสมบูรณ์หนองฮีเจริญวิทย์เกษียณอายุ 
108นายชัยยง เรืองศรีอรัญสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
109นายสมพงษ์ บัวสีธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
110นายสายันต์ สองสนิทธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
111นายศูนย์ เสนาวงศ์ม่วงมิตรวิทยาคมเกษียณอายุ 
112นายประวัติ ผาบุญมาน้ำใสวรวิทย์เกษียณอายุ 
113นายมานพ ขุราษีศรีธวัชวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
114นายสุบรรณ ไชยลาภเชียงขวัญพิทยาคมถึงแก่กรรม 
115นายศรีศักดิ์ หงส์วิลัยจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
116นายประเทือง ผาฤพลจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
117นายประชุม วินทะไชยขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
118นายวิชัย จงกลรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
119นายคนึง พระสว่างหนองพอกวิทยาลัยเกษียณอายุ