ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประยุทธ นนทฤทธิ์เมืองสรวงวิทยาถึงแก่กรรม 
2นายฉัตรชัย ชาวไร่พนมไพรวิทยาคารลาออกจากราชการ 
3นางกาญจนา ศรีโคกล่ามจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
4นางเยาวภา โพดาพลโพนทองพัฒนาวิทยาถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27