ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนวลใย เจนสำโรงดูกอึ่งประชาสามัคคีโรงเรียนบ่อพันขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2นางสาวปรีญานุช สุดชารีทรายทองวิทยาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
3นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โพธิ์ศรีสว่างวิทยาสพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
4นางกรนันท์ วรรณทวีศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาสพม. 26 สพม. 26
5นายเจริญพร มูลภักดีพนมไพรวิทยาคารถึงแก่กรรม 
6นายสุระ เพชรโรจน์เชียงใหม่ประชานุสรณ์ลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27