ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปรียาดา รสจันทร์ผาน้ำทิพย์วิทยาร.ร.ห้องแซงวิทยาคม สพม.28
2นางสุพัชร์ชญา วิสูญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27สพม.2 สพม.2
3นางพัชรินทร์ มณีโคตรโคกล่ามพิทยาคมร.ร.อนุกูลนารี สพม.24
4นางอมรา ไชยคำหนองพอกวิทยาลัยร.ร.บ้านหนองกุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27