ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสิรินุช สุจริตเชียงขวัญพิทยาคมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2นางเพียงจันทร์ อะทาโสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3นายศิริชัย ชลาลัยโพธิ์ทองวิทยาคารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม