ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเปรมปรีดิ์ จันทวารีย์ขัติยะวงษาถึงแก่กรรม 
2นายศุภฤกษ์ นวนเจริญโพธิ์แก้วประชาสรรค์ลาออกจากราชการ 
3นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ศสจ.มหาสารคาม ศสจ.มหาสารคาม
4นายอวยชัย สุขณะล้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ศสจ.ร้อยเอ็ด ศสจ.ร้อยเอ็ด
5นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ศสจ.ร้อยเอ ็ด ศสจ.ร้อยเอ็ด
6นายธนพัฒน์ โคสะสุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ศสจ.มุกดาหาร ศสจ.มุกดาหาร
7นางสาวรุจิรา สระทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ศสจ.กาฬสินธุ์ ศสจ.กาฬสินธุ์
8นายโกศล ฐานะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
9นางศุภลักษณ์ มุขพรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เกษียณอายุ 
10นายชูศักดิ์ ประราศรีสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
11นางวัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
12นางอาภรณ์ ตรีวงษ์วัฒนาสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
13นายบรรจบ ลครพลสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
14นายสุวิช ไวยราบุตรสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
15นางจิรพร หงส์วิลัยสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
16นางพิมลพรรณ อนันเอื้อสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
17นางกัลยาลักษณ์ พิลาภสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
18นายนรินทร์ สุ่มมาตร์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
19นางรำไพ รอเสนาสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
20นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
21นางมยุรี ไวยราบุตรสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
22นางจิรัชยา ทองเกษมสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
23นางนุกูล ทะสูญสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
24นายนพพร สายเชื้อสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
25นายบุญสิน พิลาภสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
26นายธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
27นางสุธารัตน์ พลอาษาสตรีศึกษาเกษียณอายุ 
28นางสาวสมสวรรค์ รักสัตย์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
29นายกำจัด อุตรมาตย์สตรีศึกษาเกษียณอายุ 
30นายดาบชัย สุวรรณศรีสตรีศึกษา 2เกษียณอายุ 
31นายสุริยนต์ พรหมโคตรขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
32นายไพศาล ตรีพงษ์ขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
33นายสุรศักดิ์ ศรีลับซ้ายขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
34นางทัศนีย์ กระจ่างโลกขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
35นางนงนุช อภิมติรัตน์ขัติยะวงษาเกษียณอายุ 
36นางนภาภรณ์ แสงสุวอธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
37นางวิวัฒนา บุดดาเพ็งธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
38นางสมพร จันทราธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
39นายจำลอง จุรุฑาธวัชบุรีวิทยาคมเกษียณอายุ 
40นางจรัญญา ดีไวน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
41นางนลินี แสนประดิษฐ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
42นางจันทรา ญาตินิยมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
43นางประชุมพร สารบรรณเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
44นายศุภชัย สาวิสิทธิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
45นายยุทธ วงษ์ปัญญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดเกษียณอายุ 
46นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาดจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
47นายคงศักดิ์ ก้านจักรจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
48นายประทุน ดวงวิไลจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
49นางพนิดา โพธิสารจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
50นางกุสุมา ชมกลางจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
51นายอุทิศ จันทร์ดิษฐ์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
52นายภูมิพัฒน์ ศรีโคกล่ามจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเกษียณอายุ 
53นายเฉลิมธง พิทักษ์ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
54นางจันสี วงศ์ลุนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
55นายนคร เวียงนนท์เทอดไทยวิทยาคมเกษียณอายุ 
56นายมานิตย์ วรวงศ์เทอดไทยวิทยาคมเกษียณอายุ 
57นายคำพูล บุญสุขเทอดไทยวิทยาคมเกษียณอายุ 
58นายสมเดช อุ่นเจริญธงธานีเกษียณอายุ 
59นางอุราภรณ์ วิภักดิ์โคกล่ามพิทยาคมเกษียณอายุ 
60นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ดม่วงลาดวิทยาคารเกษียณอายุ 
61นางปริกา บุตรวิเชียรม่วงลาดวิทยาคารเกษียณอายุ 
62นายยืนยง วรรณคำกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เกษียณอายุ 
63นางสุธินี รัตนศรีกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เกษียณอายุ 
64นายสุพจน์ ซาเหลาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
65นายเกรียงไกร สุคำภาจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
66นายชารี เพชรภักดีจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
67นายอนุรักษ์ สุรเสนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
68นางจันทร์สุดา สุรเสนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
69นายเสถียร นามชารีจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
70นางปรัศนีย์ แก้วแกมเกษจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
71นางสิริพร สุรวาทศิลป์จันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
72นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
73นายพิชาติ พลหาญจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
74นางปัทมพร เวธน์สกุลจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
75นางสาวเฟื่องฟ้า จิววงษ์จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
76นายสุวิช ชมภูวิเศษจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
77นายชำนาญ วรนามจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
78นายอาภา จันทร์มณฑลจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
79นายสะอาด ขันอาษาพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
80นายเสถียร จันทศรีพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
81นายวินัย สิมสีแก้วพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
82นางพิมมาดา แว่นใหญ่พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
83นางจิราภรณ์ เอราวรรณพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
84นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
85นายปิยะ ผลวาสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
86นางพัชราภรณ์ มงคลศรีสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
87นางชลธิชา ประทุมสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
88นายทองคำ บุตรสระคูสุวรรณภูมิวิทยาลัยเกษียณอายุ 
89นายสมยศ บุญมีสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
90นางเจียมจิต จันทราชสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
91นายวันชาติ อนุพันธ์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
92นางยิ้ม ศรีรัตน์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
93นางลัดดา บุญมีสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
94นางอนงค์ พลภักดีสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
95นางสาวอำไพ นามวงศ์สุวรรณภูมิพิทยไพศาลเกษียณอายุ 
96นายบุญชิต ชัฏพลชัยอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
97นายรังสรรค์ สุระมณีอาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
98นายไพโรจน์ สายเชื้ออาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
99นายสุบรรณ ประเสริฐสังข์อาจสามารถวิทยาเกษียณอายุ 
100นายกมล อุทกหนองฮีเจริญวิทย์เกษียณอายุ 
101นางอุไรวรรณ ผลเกิดเมืองสรวงวิทยาเกษียณอายุ 
102นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยสามขาท่าหาดยาววิทยาเกษียณอายุ 
103นายบุญเชิด คำอ้วนทรายทองวิทยาเกษียณอายุ 
104นายมงคล จันทรประทักษ์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
105นางสมร สูตรขวัญโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
106นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัยโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
107นายชัยมงคล จันทรวารีโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
108นายบุรี บุรวัฒน์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
109นางชีพสุคนธ์ สุวรรณพงศ์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
110นายพนม ปวงสุขโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
111นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
112นายสุรินทร์ ธำรงทรัพย์โพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
113นางสุธรรมมา พลเยี่ยมโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
114นายปรีชา ขันทาโพนทองพัฒนาวิทยาเกษียณอายุ 
115นายสุวิทย์ พละวงศ์โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
116นายสมยุทธ์ มาลีหวลโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
117นางจุฑารัตน์ อาจหาญโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
118นางไพวรรณ คุณมีโพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
119นางเพ็ญแข แสนศักดิ์โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
120นางอมรารัตน์ วรรณพัฒน์โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
121นายวิทิต ปัญจมาตย์โพนทองวิทยายนเกษียณอายุ 
122นายสังเวช จอมคำสิงห์โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
123นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
124นางสำเนียง สรรพาวุธเชียงใหม่ประชานุสรณ์เกษียณอายุ 
125นายสิงห์ สารสุขเสลภูมิเกษียณอายุ 
126นางถนอมสิน ชำนาญค้าเสลภูมิเกษียณอายุ 
127นางอาริยา บุญโตเสลภูมิเกษียณอายุ 
128นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหาโพธิ์ศรีสว่างวิทยาเกษียณอายุ 
129นายสุริเยศ ตรีภพเมยวดีพิทยาคมเกษียณอายุ 
130นางปณิดา เนตรวงศ์พนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
131นายมานิจ สุดาเดชพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
132นายศิลาชัย พันพุ่มพนมไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27