ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุไรวัลย์ วินทะไชยศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาถึงแก่กรรม 
2นายพีระศักดิ์ เนติศรีโพนทองพัฒนาวิทยาลาออกจากราชการ 
3นายชัยโย มังคะวัฒน์ขัติยะวงษาลาออกจากราชการ 
4นางภัคจิรา สุภศรโพธิ์ทองวิทยาคารร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม
5นายบรรชา ใจกล้าโพนสูงประชาสรรค์ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม
6นางสาวยุพิน บุญวิเศษหนองพอกวิทยาลัยกลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ สพฐ. กลุ่มบริหารสำนักงาน สำนัก
7นางสำเนียง ขันบุตรโคกล่ามพิทยาคมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
8นางนริศรา แสงสวัสดิ์เชียงขวัญพิทยาคมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
9ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์ ดวงภักดีเมืองน้อยวิทยาคมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27