ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2556
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนเสลภูมิร.ร.เสลภูมิพิทยาคม สพม.27
2นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.20
3นางสมปอง กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.20
4นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สมพ.32
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27