ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายทวีศักดิ์ จันทะคัตโรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคมโรงเรียนบ้านนาเลา สพท.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2นางเพชรสร อุทัยสาร์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทลาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
3นายคมกฤษ สุภารีโรงเรียนทรายทองวิทยาโรงเรียนบ้านหินสูง สพท.สพป.อุบลฯ เขต 3
4นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยโรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพท.สพป.อุบลฯ เขต 2
5นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ร.ร.พนมไพรพิทยาคาร สพท.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6นายเชาวฤทธิ์ เตยขาวโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกให้ออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 05/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27