รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 043515369 
101ขัติยะวงษานายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 043512950 
102เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043515204 
104สตรีศึกษา  043511410 
105สตรีศึกษา 2นายสุริยา สิงห์ชา 043611055 
106จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  043561148-9 
107โคกล่ามพิทยาคมนายวัฒนา พลอาษา 043611083 
108ดู่น้อยประชาสรรค์นายยอดรัก บุรวัฒน์ 043611140 
109ธงธานีนายสุบิน แสงสระคู 043631071 
110ธวัชบุรีวิทยาคมนายวิคิด ทินบุตร 043569113 
111เมืองน้อยวิทยาคมนายบุญส่ง จอมหงษ์ 043500075 
112ศรีธวัชวิทยาลัยนายมานพ ขุราษี 043569255 
113เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  043611048 
114ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยานายพัชรินทร์ หยาดไธสง 043508150 
115จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043507137 
116ม่วงลาดวิทยาคาร  096208211 
117เชียงขวัญพิทยาคมนายประวีณ เชิงสะอาด 043509092 
118พลับพลาวิทยาคมนายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 043611074 
119เทอดไทยวิทยาคม  043611185 
201กู่กาสิงห์ประชาสรรค์นางสาวสุนิษา บัวดง 043632150 
202จันทรุเบกษาอนุสรณ์  043589161 
205หนองผึ้งวิทยาคารนายจักรวาล เจริญทอง 043612013 
206เหล่าหลวงประชานุสรณ์นายสุนทร สีหานาม 043611052 
207โพนสูงประชาสรรค์นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043611036 
208น้ำใสวรวิทย์นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 043611125 
209พนมไพรวิทยาคาร  043591338 
211ช้างเผือกวิทยาคมนายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043626031 
212ทุ่งหลวงพลับพลาไชยนายสายัณห์ ศรีมงคล 043611258 
213สุวรรณภูมิวิทยาลัยนายศิริ ธนะมูล 043581460 
214สุวรรณภูมิพิทยไพศาลนายกำพล แสนบุญเรือง 043581034-5 
215หัวโทนวิทยานายสันติรัฐ ไชยโย 079544439 
216หินกองวิทยาคารนายอุดมศักดิ์ พรมพิลา   
217เมืองสรวงวิทยานายบุญล้อม ไชยสิงห์ 043597072 
218สูงยางวิทยาประชาสรรค์นายภูวนาท คำพมัย   
219ทรายทองวิทยานายอนุสรณ์ ทาสระคู 043595088 
220สามขาท่าหาดยาววิทยา  043611249 
222โพนเมืองประชารัฐนายสรศักดิ์ สีตาชัย 043574053 
223หนองหมื่นถ่านวิทยาว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ บุญชูศรี 043565022 
224อาจสามารถวิทยานายทินกร โสรถาวร 043599085-6 
225ดูกอึ่งประชาสามัคคีนายจตุพล ไกรยบุตร 043500161 
226หนองฮีเจริญวิทย์นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 043506116 
301คำนาดีพิทยาคมนายวนัส พรมสว่าง 043611060 
302โนนชัยศรีวิทยาว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ 072356265 
303โพธิ์ศรีสว่างวิทยานายอดิศักดิ์ คำจุมจัง 043611006 
304โพนทองพัฒนาวิทยานายเทิดทูน สุจารี 043571338-9 
305โพนทองวิทยายนนายสิทธิชัย รถา 043571389 
306ม่วงมิตรวิทยาคมนายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043512751 
307เชียงใหม่ประชานุสรณ์นายสมชาติ สุขใส 043518244 
308โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์นายเพิ่ม นาก้อนทอง 043567079 
309ผาน้ำทิพย์วิทยานายไพรวัลย์ สมภูงา 043611030 
310โพธิ์แก้วประชาสรรค์นายเทิดทูน วรวะไล 043611004 
311หนองพอกวิทยาลัยนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 043579173-4 
312ขวาววิทยาคารนายถวัลย์ พันธุวงศ์ 043526752 
313ท่าม่วงวิทยาคมนายทิวา วรโยธา   
314โพธิ์ทองวิทยาคารนางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 043611227 
315วังหลวงวิทยาคม    
316เสลภูมินายจงจัด จันทบ 043551336 
318เมยวดีพิทยาคมนายเดชา บุตรพรม 043577021